MODLITBY MATIEK

„ Pán Boh pozná naše srdcia, a keď chceme úprimne prísť bližšie k nemu, vezme nás za ruku a povedie nás. Túžobne čaká na náš návrat.“

V dňoch 15.03.2019 až 17.03.2019 sa uskutočnilo veľké celoslovenské stretnutie mám MM  (modlitby matiek) vo Svite , ktoré bolo zasvätené Nepoškvrnenému  srdcu Panny Márie . Bolo určené predovšetkým pre matky, ktoré sa modlia v skupinkách MM, aby sa mohli duchovne osviežiť a zažiť radosť z osobného stretnutia s Ježišom vo veľkom spoločenstve mám z celého Slovenska.

Z našej skupinky MM  sa tohto stretnutia dňa 16.03.2019  zúčastnilo 7 matiek. Obsahom sobotného stretnutia boli modlitby k Duchu svätému, adorácia, prednáška o. Juraja, predstaveného bratov augustiniánov o čistote materinského srdca a o sv. Rite, svätá omša, svedectvá, spiritualita MM,  modlitby matiek, modlitby za stretnutie a za prezidentské voľby, spevy a vzdávanie chvál. Po prednáške o. Juraja sme mali možnosť uctiť si relikviu sv. Rity. Každá mama bola obdarovaná sviecou zmierenia a odpustenia a modlitbou sv. Rity za zmierenie.

V  našej farnosti skupinka matiek MM vznikla v máji 2017. Pravidelne sa schádzame každý pondelok po sv. omši, v modlitbách sa spájame so všetkými mamkami na celom svete a vyprosujeme si u Pána Ježiša milosti pre manželov a svoje deti. Modlíme sa nielen za svoje rodiny, ale aj za rodiny našej farnosti,  za kňazov a rôzne úmysly.

 

Týmto povzbudzujeme všetky mamky v našej farnosti, aby prišli medzi nás a modlili a ďakovali nebeskému Otcovi za svoje rodiny, deti, vnúčatá, lebo matkina modlitba má moc.

Môj Pane, prosím, stvor vo mne srdce čisté, aby som vedela neustále vzdávať vďaky za tých, ktorých mi posielaš. Aby som ich dokázala prijať, viac milovať a neposudzovať. Aby som im mihla odovzdať vieru a priniesť nádej všade tam, kam prídem. A aby som sa dnes , premenená tvojou láskou, stala svetlom zmierenia v mojej rodine, keď odpoviem na tvoj plán s mojím životom:

ÁNO, STAŇ SA PANE. Amen

MOC KŇAZSKÉHO POŽEHNANIA

Požehnanie sme si zvykli prijímať takmer automaticky. Keď prídete do kostola, všimnite si, ako ľudia prijímajú požehnanie. Mnohí urobia na sebe ani nie kríž, lež nejaké háky báky a už vôbec si neuvedomujú, čo znamená  kňazské požehnanie. A čo tiež môžeme vidieť, že niektorí veriaci sa ponáhľajú z kostola až tak, že odchádzajú domov, či niekde inde skôr, než im kňaz udelí požehnanie. Iste môžu mať aj oprávnené dôvody, ale skôr teraz  myslím na tých, ktorí sa v danej chvíli naozaj nemajú kde ponáhľať. Nikomu však nič nemôžem zazlievať, zvlášť vtedy, keď človek nevie, čo kňazské požehnanie do života človeka prináša.

Keď kňaz požehnáva, to ja požehnávam, hovorí Pán Ježiš. Stigmatizovanej Terézii Neumannovej povedal Pán Ježiš  tieto slová:

“Drahá dcéra, chcem ťa naučiť prijímať moje požehnanie s vrúcnosťou. Snaž sa pochopiť, že sa deje niečo veľkého, keď prijímaš požehnanie jedného z mojich kňazov. Požehnanie je prekypovaním mojej Božskej svätosti. Otvor svoju dušu, aby sa posvätila prostredníctvom môjho požehnania. Ono je nebeskou rosou pre dušu, skrze ktoré, všetko čo sa vykoná, môže byť plodné. Prostredníctvom moci požehnania som dal kňazovi moc otvárania pokladnice môjho Srdca a vylievať dážď milosti na duše. Keď kňaz požehnáva, ja požehnávam. Vtedy vychádza z môjho Srdca nesmierny prúd milosti do duše, aby ju celkom naplnil. Preto maj otvorené svoje srdce, aby si nestratila blahodárny účinok požehnania. Prostredníctvom môjho požehnania prijímaš milosť lásky a pomoc pre dušu i telo. Moje sväté požehnanie obsahuje všetku pomoc potrebnú pre ľudstvo. Skrze neho dostávaš silu i túžbu hľadať dobro a vyhýbať sa zlu, tešiť sa ochrane mojich detí proti mocnosti temnosti.

Je veľkým privilégiom, keď dostávaš požehnanie. Nemôžeš pochopiť, koľko milosrdenstva prostrredníctvom neho dostávaš. Preto nikdy neprijímaj požehnanie chladne a roztržito, ale s plnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá. Bolí ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo oceňované a zriedka prijímané. Prostredníctvom neho sa utvrdzuje dobrá vôľa. Podujatie získavajú novú mimoriadnu ochranu. Slabosť sa posilní mojou mocou. Myšlienky zduchovnejú a zlé vplyvy sa zneškodnia. Udelil som môjmu požehnanniu bezhraničnú moc. Ona vychádza z nekonečnej lásky môjho svätého Srdca.

Čím je väčšia horlivosť s akou sa moje požehnanie dáva a prijíma, tým je väčšia jeho účinnosť. Či sa požehnáva dieťa alebo i celý svet, požehnanie je oveľa väčšie než tisíce svetov. Uváž, že Boh je nesmierny, nekonečne nesmierny. Aké sú malé všetky veci v porovnaní s ním. A stane sa to isté, či iba jeden, či mnohí prijímajú požehnanie. To nie je dôležité, lebo ho dám každému podľa miery jeho viery. Pretože som bohatý na všetky dobrá, je vám možné prijať ho bez miery. Tvoje nádeje nie sú nikdy dosť veľké, všetko prevýši tvoje najhlbšie očakávanie.

Dcéra moja, chráň toho, čo dáva požehnanie. Váž si požehnané veci. Tak sa to páči mne, tvojmu Bohu. Každý raz, keď si požehnaná, si užšie spojená so mnou, opäť posvätená, ozdravená a chránená láskou môjho svätého Srdca. Často držím skryté výsledky môjho požehnania tak, aby sa spoznali až vo večnosti. Často sa zdá, že požehnania sú bez výsledku. A predsa je obdivuhodný ich vplyv. Aj výsledky zdanlivo neplodné sú požehnaním, získaným prostredníctvom svätého požehnania. Toto sú tajomstvá mojej prozreteľnosti, ktoré si neželám vyjaviť.

Moje požehnania mnohokrát spôsobujú účinky neznáme duši. Preto maj veľkú dôveru tomuto prekypovaniu môjho svätého Srdca. A vážne uvažuj nad týmto darom, v ktorom zjavné výsledky sú ti skryté.  Prijímaj sväté požehnanie úprimne, lebo jeho milosti vstúpia iba do poníženého srdca. Prijímaj ho s dobrou vôľou a s úmyslom byť lepšou a ono prenikne do hĺbky tvojho srdca a utvorí svoje účinky. Buď dcérou požehnania a tak ty sama budeš požehnaním pre iných.”

Takto sa končia slová, ktoré Pán povedal stigmatizovanej Terézii Neumanovej o kňazskom požehnaní.

Pápež Pius XII. povedal istému kňazovi toto:  “Keby si kňazi boli vedomí, aká moc je skrytá u nich požehnaniami, viac by žehnali. Milý syn môj, hovorím ti, ak sa k požehnaniu pozdvihne čo i len jediná kňazská ruka, aj keď žehná iba do vzduchu – na diaľku, že touto silou sa diabli rútia do priepasti. Áno, syn môj, keď takto niekoľkokrát udeluješ požehnanie proti zlým duchom, o koľko je ich potom menej v ovzduší. Ver mi, už som to kňazom zdôrazňoval viackrát, že kňazi musia viac žehnať, aby ľudstvo bolo oslobodené od diabla. Ver mi, že keby mi Boh doprial na tejto zemi už len jediný deň života, nechal by som kňazov žehnať, až by im ruky klesali, ochrnuli. Zachraňoval by som svet z moci diabla. Preto, syn môj, žehnaj ako často len môžeš. Práve tak, ako nemôžem vystihnúť veľkosť Nepoškvrnenej, taktiež nemôžem vylíčiť vplyv kňazského požehnania. Keby bolo vo vzduchu kňazovo požehnanie, nepadalo by na ľudí, na budovy, na mestá toľko bômb. Nepriatelia by zablúdili, nepoznali by cestu. Zlí duchovia by museli mestá opustiť. Keby nad mestom bedlilo kňazovo požehnanie, buďte uistení, že by tam nenašiel miesto nijaký zlý duch.

Kňazstvo si neuvedomuje akej moci je nositeľom. Preto ťa, syn môj, prosím, vykonávaj túto silu a moc! Posielaj požehnanie medzi zlých duchov, aby sa rozpŕchli, aby sa zrútili do priepasti. Nehovorím to iba tebe, ale odnes toto posolstvo o sile a moci kňazského požehnania všade tam, kde žije kňaz podľa srdca Ježišovho.”

Toto je vyjadrenie pápeža Pia XII. o kňazskom požehnaní.

Kňaz je vybraný človek z ľudí pre ľudí. Keď sa kňaz modlí za svojich farníkov je to účinná modlitba. Tak ako kedysi Mojžiš stál medzi Bohom a ľuďmi, tak aj dnes kňaz stojí medzi Bohom a ľuďmi. Kňaz je Božou slabosťou. Prečo? Lebo, keď sa kňaz modlí za svojich farníkov, Boh načúva jeho slovám a požehnáva ten ľud.  Nebesia sa otvoria. Preto diabol pokúša kňazov, aby sa nemodlili, nekázali a ani nežehnali. Keď kňazi takýmto pokušeniam podľahnú, prestanú sa modliť, nekážu a ani nežehnajú, ľudia sa ľahšie dostávajú do zajatia zlého.

Prosím Vás, modlite sa za kňazov, za všetkých kňazov. Nebojte sa ísť za nimi a pýtajte si od nich požehnanie. Buďte im oporou vo vašich farnostiach, to znamená, aby ste im podľa vašich možností a schopností pomáhali v ich pastoračných aktivitách. Podržali ich, keď to najviac potrebujú, a však v rámci poslušnosti a úcty. Najväčšou charizmou a darom je láska. Ak by som lásky nemal, ničím by som nebol, hovorí apoštol Pavol. Každý deň prijímajme kňazské požehnanie s úctou a bázňou a vzývajme Ducha Svätého, aby  napĺňal naše srdcia láskou a niesli sme v živote Jeho plody.  Amen.

prevzaté z: https://www.srdcepastiera.sk

Pôstna krabička

Vďaka podporovateľom a darcom dokáže SKCH prevádzkovať v Afrike dve centra v Rwande a Ugande.

Výnos z Pôstnej krabičky 2018, vo výške 298-tisíc eur, sme využili na každodennú prevádzku našich obidvoch centier, vrátanie ubytovania, stravy, oblečenia, odbornej zdravotnej a psychologickej pomoci pre HIV pozitívne deti, a naďalej ich vďaka finančnej podpore darcov aj rozširujeme a zveľaďujeme. Našim cieľom je, aby deti veku predškolákov až po stredoškolákov mali priestor na hry, doučovania, zmysluplne trávili svoj voľný čas, získavali nové vedomosti aj zručnosti, a tak boli dobre pripravení do života.

Za všetkých darcov, ktorí pomoc SKCH v rozvojových krajinách podporujú duchovne alebo finančne, odslúžim 5. marca ďakovnú svätú omšu odvysielanú v Rádiu Lumen. Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup a prezident SKCH

Ako postupovať s Pôstnou krabičkou – návod je na každej Krabičke.

Popolcová streda

Popolcovou stredou začína pre nás kresťanov Pôstne obdobie, čas kedy sa máme viac usilovať o svoje obrátenie.

Na Popolcovú stredu sme viazaní pôstom a zdržať sa mäsitých pokrmov – dnes sa to nedá nahradiť iným kajúcim úkonom. Pôst znamená iba raz do dňa sa najesť dosýta a 2x môžeme niečo zajesť. „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60 roku života“ Kánon 1252 KKP.