MOC KŇAZSKÉHO POŽEHNANIA

Požehnanie sme si zvykli prijímať takmer automaticky. Keď prídete do kostola, všimnite si, ako ľudia prijímajú požehnanie. Mnohí urobia na sebe ani nie kríž, lež nejaké háky báky a už vôbec si neuvedomujú, čo znamená  kňazské požehnanie. A čo tiež môžeme vidieť, že niektorí veriaci sa ponáhľajú z kostola až tak, že odchádzajú domov, či niekde inde skôr, než im kňaz udelí požehnanie. Iste môžu mať aj oprávnené dôvody, ale skôr teraz  myslím na tých, ktorí sa v danej chvíli naozaj nemajú kde ponáhľať. Nikomu však nič nemôžem zazlievať, zvlášť vtedy, keď človek nevie, čo kňazské požehnanie do života človeka prináša.

Keď kňaz požehnáva, to ja požehnávam, hovorí Pán Ježiš. Stigmatizovanej Terézii Neumannovej povedal Pán Ježiš  tieto slová:

“Drahá dcéra, chcem ťa naučiť prijímať moje požehnanie s vrúcnosťou. Snaž sa pochopiť, že sa deje niečo veľkého, keď prijímaš požehnanie jedného z mojich kňazov. Požehnanie je prekypovaním mojej Božskej svätosti. Otvor svoju dušu, aby sa posvätila prostredníctvom môjho požehnania. Ono je nebeskou rosou pre dušu, skrze ktoré, všetko čo sa vykoná, môže byť plodné. Prostredníctvom moci požehnania som dal kňazovi moc otvárania pokladnice môjho Srdca a vylievať dážď milosti na duše. Keď kňaz požehnáva, ja požehnávam. Vtedy vychádza z môjho Srdca nesmierny prúd milosti do duše, aby ju celkom naplnil. Preto maj otvorené svoje srdce, aby si nestratila blahodárny účinok požehnania. Prostredníctvom môjho požehnania prijímaš milosť lásky a pomoc pre dušu i telo. Moje sväté požehnanie obsahuje všetku pomoc potrebnú pre ľudstvo. Skrze neho dostávaš silu i túžbu hľadať dobro a vyhýbať sa zlu, tešiť sa ochrane mojich detí proti mocnosti temnosti.

Je veľkým privilégiom, keď dostávaš požehnanie. Nemôžeš pochopiť, koľko milosrdenstva prostrredníctvom neho dostávaš. Preto nikdy neprijímaj požehnanie chladne a roztržito, ale s plnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá. Bolí ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo oceňované a zriedka prijímané. Prostredníctvom neho sa utvrdzuje dobrá vôľa. Podujatie získavajú novú mimoriadnu ochranu. Slabosť sa posilní mojou mocou. Myšlienky zduchovnejú a zlé vplyvy sa zneškodnia. Udelil som môjmu požehnanniu bezhraničnú moc. Ona vychádza z nekonečnej lásky môjho svätého Srdca.

Čím je väčšia horlivosť s akou sa moje požehnanie dáva a prijíma, tým je väčšia jeho účinnosť. Či sa požehnáva dieťa alebo i celý svet, požehnanie je oveľa väčšie než tisíce svetov. Uváž, že Boh je nesmierny, nekonečne nesmierny. Aké sú malé všetky veci v porovnaní s ním. A stane sa to isté, či iba jeden, či mnohí prijímajú požehnanie. To nie je dôležité, lebo ho dám každému podľa miery jeho viery. Pretože som bohatý na všetky dobrá, je vám možné prijať ho bez miery. Tvoje nádeje nie sú nikdy dosť veľké, všetko prevýši tvoje najhlbšie očakávanie.

Dcéra moja, chráň toho, čo dáva požehnanie. Váž si požehnané veci. Tak sa to páči mne, tvojmu Bohu. Každý raz, keď si požehnaná, si užšie spojená so mnou, opäť posvätená, ozdravená a chránená láskou môjho svätého Srdca. Často držím skryté výsledky môjho požehnania tak, aby sa spoznali až vo večnosti. Často sa zdá, že požehnania sú bez výsledku. A predsa je obdivuhodný ich vplyv. Aj výsledky zdanlivo neplodné sú požehnaním, získaným prostredníctvom svätého požehnania. Toto sú tajomstvá mojej prozreteľnosti, ktoré si neželám vyjaviť.

Moje požehnania mnohokrát spôsobujú účinky neznáme duši. Preto maj veľkú dôveru tomuto prekypovaniu môjho svätého Srdca. A vážne uvažuj nad týmto darom, v ktorom zjavné výsledky sú ti skryté.  Prijímaj sväté požehnanie úprimne, lebo jeho milosti vstúpia iba do poníženého srdca. Prijímaj ho s dobrou vôľou a s úmyslom byť lepšou a ono prenikne do hĺbky tvojho srdca a utvorí svoje účinky. Buď dcérou požehnania a tak ty sama budeš požehnaním pre iných.”

Takto sa končia slová, ktoré Pán povedal stigmatizovanej Terézii Neumanovej o kňazskom požehnaní.

Pápež Pius XII. povedal istému kňazovi toto:  “Keby si kňazi boli vedomí, aká moc je skrytá u nich požehnaniami, viac by žehnali. Milý syn môj, hovorím ti, ak sa k požehnaniu pozdvihne čo i len jediná kňazská ruka, aj keď žehná iba do vzduchu – na diaľku, že touto silou sa diabli rútia do priepasti. Áno, syn môj, keď takto niekoľkokrát udeluješ požehnanie proti zlým duchom, o koľko je ich potom menej v ovzduší. Ver mi, už som to kňazom zdôrazňoval viackrát, že kňazi musia viac žehnať, aby ľudstvo bolo oslobodené od diabla. Ver mi, že keby mi Boh doprial na tejto zemi už len jediný deň života, nechal by som kňazov žehnať, až by im ruky klesali, ochrnuli. Zachraňoval by som svet z moci diabla. Preto, syn môj, žehnaj ako často len môžeš. Práve tak, ako nemôžem vystihnúť veľkosť Nepoškvrnenej, taktiež nemôžem vylíčiť vplyv kňazského požehnania. Keby bolo vo vzduchu kňazovo požehnanie, nepadalo by na ľudí, na budovy, na mestá toľko bômb. Nepriatelia by zablúdili, nepoznali by cestu. Zlí duchovia by museli mestá opustiť. Keby nad mestom bedlilo kňazovo požehnanie, buďte uistení, že by tam nenašiel miesto nijaký zlý duch.

Kňazstvo si neuvedomuje akej moci je nositeľom. Preto ťa, syn môj, prosím, vykonávaj túto silu a moc! Posielaj požehnanie medzi zlých duchov, aby sa rozpŕchli, aby sa zrútili do priepasti. Nehovorím to iba tebe, ale odnes toto posolstvo o sile a moci kňazského požehnania všade tam, kde žije kňaz podľa srdca Ježišovho.”

Toto je vyjadrenie pápeža Pia XII. o kňazskom požehnaní.

Kňaz je vybraný človek z ľudí pre ľudí. Keď sa kňaz modlí za svojich farníkov je to účinná modlitba. Tak ako kedysi Mojžiš stál medzi Bohom a ľuďmi, tak aj dnes kňaz stojí medzi Bohom a ľuďmi. Kňaz je Božou slabosťou. Prečo? Lebo, keď sa kňaz modlí za svojich farníkov, Boh načúva jeho slovám a požehnáva ten ľud.  Nebesia sa otvoria. Preto diabol pokúša kňazov, aby sa nemodlili, nekázali a ani nežehnali. Keď kňazi takýmto pokušeniam podľahnú, prestanú sa modliť, nekážu a ani nežehnajú, ľudia sa ľahšie dostávajú do zajatia zlého.

Prosím Vás, modlite sa za kňazov, za všetkých kňazov. Nebojte sa ísť za nimi a pýtajte si od nich požehnanie. Buďte im oporou vo vašich farnostiach, to znamená, aby ste im podľa vašich možností a schopností pomáhali v ich pastoračných aktivitách. Podržali ich, keď to najviac potrebujú, a však v rámci poslušnosti a úcty. Najväčšou charizmou a darom je láska. Ak by som lásky nemal, ničím by som nebol, hovorí apoštol Pavol. Každý deň prijímajme kňazské požehnanie s úctou a bázňou a vzývajme Ducha Svätého, aby  napĺňal naše srdcia láskou a niesli sme v živote Jeho plody.  Amen.

prevzaté z: https://www.srdcepastiera.sk

Pôstna krabička

Vďaka podporovateľom a darcom dokáže SKCH prevádzkovať v Afrike dve centra v Rwande a Ugande.

Výnos z Pôstnej krabičky 2018, vo výške 298-tisíc eur, sme využili na každodennú prevádzku našich obidvoch centier, vrátanie ubytovania, stravy, oblečenia, odbornej zdravotnej a psychologickej pomoci pre HIV pozitívne deti, a naďalej ich vďaka finančnej podpore darcov aj rozširujeme a zveľaďujeme. Našim cieľom je, aby deti veku predškolákov až po stredoškolákov mali priestor na hry, doučovania, zmysluplne trávili svoj voľný čas, získavali nové vedomosti aj zručnosti, a tak boli dobre pripravení do života.

Za všetkých darcov, ktorí pomoc SKCH v rozvojových krajinách podporujú duchovne alebo finančne, odslúžim 5. marca ďakovnú svätú omšu odvysielanú v Rádiu Lumen. Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup a prezident SKCH

Ako postupovať s Pôstnou krabičkou – návod je na každej Krabičke.

Popolcová streda

Popolcovou stredou začína pre nás kresťanov Pôstne obdobie, čas kedy sa máme viac usilovať o svoje obrátenie.

Na Popolcovú stredu sme viazaní pôstom a zdržať sa mäsitých pokrmov – dnes sa to nedá nahradiť iným kajúcim úkonom. Pôst znamená iba raz do dňa sa najesť dosýta a 2x môžeme niečo zajesť. „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60 roku života“ Kánon 1252 KKP.

Naša farská internetová stránka

Srdečne vás pozdravujem drahí farníci. Teším sa, že nám beží naša farská stránka. Jej účelom nie je len oboznamovať o programe svätých omší, spovedania… ale aj ponúkať rôzne inšpirácie pre duchovný život, predstaviť dobrú knihu, film, či videoprednášku. Chcem vás povzbudiť, ak budete mať dobrý nápad ako stránku vylepšiť, alebo sa budete chcieť podeliť s dobrou knihou, ktorú ste čítali, či prednáškou, ktorú ste si pozreli, neváhajte a napíšte mi na farský mail, alebo má oslovte osobne. Všetkých vás žehnám.

Plavečský odpust

Plavečský odpust

V nedeľu 15. júla 2018 sa v obci Plaveč konala odpustová slávnosť sv. Margity Antiochíjskej.

Slávnostná sv. omša sa konala za veľkej účastí veriacich na pódiu pri „Lurdskej jaskyni.“ Svätú omšu celebroval Matúš Fuchs, ktorý sa od 1. júla sta novým správcom farnosti Plaveč. Pri oltári mu koncelebrovali aj Ján Veľbacký a brat Matej, ktorý ho v závere slávnosti v mene kňazov, rodákov z farnosti privítal. ,,Prajem Ti, aby si tu zapustil korene a dobre vykonával kňazskú činnosť,“ poprial novému správcovi farnosti brat Matej.

Aj keď počasie bolo ako na hojdačke, počas programu sa vyčasilo a v centrálnom parku obce to ožilo. V programe sa predstavili nielen domáce folklórne súbory Plavčanka a Kalina, ale ja Monika Kandráčová s hudobným doprovodom a záver programu patril hudobnej skupine Elán Tribute z Bratislavy. Pre deti boli pripravené zábavné atrakcie bez poplatku, ako náhrada za podujatie Deň detí, ktoré sa v r.2018 v obci nekonalo a nechýbali ani stánky s občerstvením, cukrovinkami či hračkami.

Video z podujatia si môžete pozrieť v tomto odkaze: https://www.facebook.com/plavecskenoviny/videos/1913384362038094/

Fotogaléria z podujatia je uverejnená aj pod týmto článkom.