[bsf-info-box icon=“Defaults-heart-o“ icon_size=“32″ title=“Informácie o vysluhovaní sviatosti“]O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 6 mesiacov vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas, resp. nemusí Vám vyhovovať termín snúbeneckých náuk (kvôli práci, škole).

AKO TREBA POSTUPOVAŤ?

 1. Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) uskutočnenia sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte miesto, resp. stornujete sobáš, okamžite nám to osobne alebo telefonicky oznámte.
 2. Spísať sobášnu zápisnicu = najneskôr 1 mesiac pred sobášom!!!

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, doniesť rodný list.
 • V prípade, že máte kánonické (aktuálne) bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
 • Občianske preukazy
 • Údaje o svedkoch (meno, priezvisko, presná adresa, rodné číslo). U cudzinca údaje z pasu: (meno, priezvisko, presná adresa, dátum narodenia a dátum platnosti pasu). Svedok môže byť aj neveriaci.
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
 • Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa dohodnete na termíne spísania zápisnice.
 1. Najneskôr 2 týždne pred sobášom spoločne zájsť na štátnu matriku (viď adresa), kde vyplníte štátnu zápisnicu „Žiadosť o uzavretie manželstva“. K jej napísaniu budete potrebovať svoje občianske preukazy a rodné listy. Zápisnicu potom prinesiete na farský úrad.

Obecný úrad Orlov.

 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na

matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

 1. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. V našom Lipanskom dekanáte sú predmanželské náuky vo farnosti Lipany v štyroch termínoch do roka ( info na t.č. 051/45 721 08, 0905 893 215) alebo iné možnosti pozri na www.domanzelstva.sk; O absolvovaní predmanželskej náuky je potrebné priniesť potvrdenie na Farský úrad.

5. V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno najneskôr týždeň pred sobášom na farskom úrade.[/bsf-info-box]

Teológia sviatosti manželstva

Je prameňom milosti, zväzok lásky a prostriedok posväcovania sa muža a ženy, ktorí sa rozhodli žiť vo vernosti, nerozlučiteľnosti, a taktiež za účelom plodenia a výchovy detí.

Pred uzatvorením tejto siedmej sviatosti je potrebná dokonalá, už vzdialená príprava, a to v rodine. Zároveň tu patrí aj patričná katechéza zo strany Cirkvi, a to či už školská, farská, alebo liturgická – homília, tematická kázeň, náuky.

Určitý čas pred sviatostným spojením muža a ženy Cirkev ponúka aj obrad zasnúbenia. Ide tu o svedectvo, že prišli k väčšej istote vo svojom vzťahu a uvažujú o celoživotnom spoločenstve. Je tu čas na intenzívnu modlitbu za seba navzájom a za budúcu rodinu. Klásť si otázky a snažiť sa na ne odpovedať a hľadať spôsob spoločnej odpovede. Uvedomiť si, že vzťah je dar, a tak treba oň prosiť. Hlavne netreba zabúdať, že tu ide o zrieknutie sa svojich vlastných túžob a prianí pre dobro spoločné.

Z manželstva pramenia aj povinnosti, a to výchova detí, pomoc a úcta k partnerovi a vytrvalosť vo vernosti jeden k druhému. Spojením vo sviatosti manželstva sa muž a žena stávajú jedno. Puto je tak silné, že nik a nič ho nemôže zničiť.

Z manželstva pramení aj ochota prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich vo viere, aby rástli v plnosti tak ľudského, ako aj kresťanského života. Požehnanie Cirkvi pri spájaní dvoch životov ich posilňuje silou Ducha Svätého, aby vytrvali v láske a vernosti a boli si navzájom oporou.