Plaveč je rímskokatolíckou obcou od svojho vzniku až po súčasnost‘. O tom, že jeho cirkevné dejiny siahajú do dávneho stredoveku, svedčí gotický rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej pochádzajúci z 13. stor. V období renesancie bol rozšírený o dve kaplnky. V roku 1730 bol zbarokizovaný. Zaujímavá je jeho hranolovitá veža zužujúca sa smerom hore s nárožnými opornými piliermi. Na južnej strane má gotický sedlový portál. Z presbytéria vedie do zakristie gotický lomený portál. Vedľa neho bolo gotické pastofórium so železnou tepanou mrežou, ktoré bolo zrušené pri rekonštrukcii interiéru kostola. Vnútro a výzdoba sú neskorobarokové. Sú v ňom tri oltáre, krásna gotická monštrancia s figurálnou výzdobou z 15. stor. a kríž v životnej veľkosti. Šaríšské múzeum v Bardejove vzalo do svojich zbierok neskorogotickú sochu madony a tri maľované tabule s postavami sv. Kataríny, sv. Barbory a sv. Agnesy, pochádzajúce zo začiatku 16. storočia

Farská budova bola postavená ako prízemná roku 1300, väčšinou z kameňa. Táto bola zbúraná v roku 1969 a na tom istom pozemku bola vybudovaná nová v rokoch 1969-70 farníkmi obce a účelovo prestavaná v roku 1981.

V rokoch 1975-78 bol zrekonštruovaný kostol výmenou krytiny a krovu, omietnutím, rozšírením chóru, výmenou podlahy kostola, osadením nových lavíc, inštalovaním nového organu a prístavbou nad zakristiou. Bol založený cirkevný spevokol, ktory mal úspech vo svojich vystúpeniach počas bohoslužieb v kostoloch a na pútiach. V tom čase vo farnosti pôsobil ako farár vdp. Ing. Anton Konečný.

Počas pôsobenia vdp. Andreja Grivalského (od roku 1990 – 2000) došlo k ďalším úpravám a nielen stavebným. Reštaurovaný bol hlavný oltár, reštaurovali sa bočné oltáre, bola prevedená úprava chodníkov v okolí kostola zámkovou dlažbou. Na kostolnú vežu boli namontované vežové hodiny, odliaty dlho prasknutý zvon, pred kostolom zásluhou správcu farnosti vybudované súsošie sv. Cynla a Metoda. Správca farnosti zabezpečil rekonštrukciu budovy vedľa kostola, ktorá slúžila ako ubytovanie pre radové sestry.

1. júla 2000 sa novým srpávcom farnosti stal Mgr. Ľuboš Lipka. Prvé dva roky jeho pôsobenia boli poznačené zoznamovaním sa s novým prostredím a farníkmi. Postupne sa začal venovať mládeži a to výchovou mladých hudobníkov a spevákov. Zaviedol mládežnícke omše a počas týždňa sa konajú vo farskom kostole bohoslužby ráno i večer. Každým rokom organizoval pre mládež zájazdy, počas ktorých sa mládež zoznamuje s pamätnými a historickými miestami a zároveň sa utužuje v kolektíve. Zaviedla sa plynofikácia kostola a farskej budovy. Pri kostole bol vybudovaný prístrešok, ktorá slúži na slávenie sv.omší.

Z rozhodnutia arcibiskupa Bernarda Bobera sa od 1.júla 2015 stal novým správcom farnost Mgr. Jozef Smetanka. V začiatkoch svojho pôsobenia urobil viacero zmien, transformoval ružencové spoločnestvo a obmenil farskú radu. Po troch rokoch sa ale rozhodol zrieknuť úradu farára a k 1. júlu 2018 z farnosti odišiel na vlastnú žiadosť.

Od 1.júla 2018 nastúpil za farského administrátora farnosti Plaveč Mgr. Matúš Fuchs.

Farnosť v Plavči patrí do Košickej arcidiecézy. V kosotle je umiestnená relikvia sv. Jána Pavla II.

Na zveľaďovaní historickej pamiatky kostola sv. Margity Antiochijskej, jeho okolia, cintorína a farských budov mali vždy najväčší podiel správcovia farnosti, ktorí pôsobili v danom období.