Požehnanie sme si zvykli prijímať takmer automaticky. Keď prídete do kostola, všimnite si, ako ľudia prijímajú požehnanie. Mnohí urobia na sebe ani nie kríž, lež nejaké háky báky a už vôbec si neuvedomujú, čo znamená  kňazské požehnanie. A čo tiež môžeme vidieť, že niektorí veriaci sa ponáhľajú z kostola až tak, že odchádzajú domov, či niekde inde skôr, než im kňaz udelí požehnanie. Iste môžu mať aj oprávnené dôvody, ale skôr teraz  myslím na tých, ktorí sa v danej chvíli naozaj nemajú kde ponáhľať. Nikomu však nič nemôžem zazlievať, zvlášť vtedy, keď človek nevie, čo kňazské požehnanie do života človeka prináša.

Keď kňaz požehnáva, to ja požehnávam, hovorí Pán Ježiš. Stigmatizovanej Terézii Neumannovej povedal Pán Ježiš  tieto slová:

“Drahá dcéra, chcem ťa naučiť prijímať moje požehnanie s vrúcnosťou. Snaž sa pochopiť, že sa deje niečo veľkého, keď prijímaš požehnanie jedného z mojich kňazov. Požehnanie je prekypovaním mojej Božskej svätosti. Otvor svoju dušu, aby sa posvätila prostredníctvom môjho požehnania. Ono je nebeskou rosou pre dušu, skrze ktoré, všetko čo sa vykoná, môže byť plodné. Prostredníctvom moci požehnania som dal kňazovi moc otvárania pokladnice môjho Srdca a vylievať dážď milosti na duše. Keď kňaz požehnáva, ja požehnávam. Vtedy vychádza z môjho Srdca nesmierny prúd milosti do duše, aby ju celkom naplnil. Preto maj otvorené svoje srdce, aby si nestratila blahodárny účinok požehnania. Prostredníctvom môjho požehnania prijímaš milosť lásky a pomoc pre dušu i telo. Moje sväté požehnanie obsahuje všetku pomoc potrebnú pre ľudstvo. Skrze neho dostávaš silu i túžbu hľadať dobro a vyhýbať sa zlu, tešiť sa ochrane mojich detí proti mocnosti temnosti.

Je veľkým privilégiom, keď dostávaš požehnanie. Nemôžeš pochopiť, koľko milosrdenstva prostrredníctvom neho dostávaš. Preto nikdy neprijímaj požehnanie chladne a roztržito, ale s plnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá. Bolí ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo oceňované a zriedka prijímané. Prostredníctvom neho sa utvrdzuje dobrá vôľa. Podujatie získavajú novú mimoriadnu ochranu. Slabosť sa posilní mojou mocou. Myšlienky zduchovnejú a zlé vplyvy sa zneškodnia. Udelil som môjmu požehnanniu bezhraničnú moc. Ona vychádza z nekonečnej lásky môjho svätého Srdca.

Čím je väčšia horlivosť s akou sa moje požehnanie dáva a prijíma, tým je väčšia jeho účinnosť. Či sa požehnáva dieťa alebo i celý svet, požehnanie je oveľa väčšie než tisíce svetov. Uváž, že Boh je nesmierny, nekonečne nesmierny. Aké sú malé všetky veci v porovnaní s ním. A stane sa to isté, či iba jeden, či mnohí prijímajú požehnanie. To nie je dôležité, lebo ho dám každému podľa miery jeho viery. Pretože som bohatý na všetky dobrá, je vám možné prijať ho bez miery. Tvoje nádeje nie sú nikdy dosť veľké, všetko prevýši tvoje najhlbšie očakávanie.

Dcéra moja, chráň toho, čo dáva požehnanie. Váž si požehnané veci. Tak sa to páči mne, tvojmu Bohu. Každý raz, keď si požehnaná, si užšie spojená so mnou, opäť posvätená, ozdravená a chránená láskou môjho svätého Srdca. Často držím skryté výsledky môjho požehnania tak, aby sa spoznali až vo večnosti. Často sa zdá, že požehnania sú bez výsledku. A predsa je obdivuhodný ich vplyv. Aj výsledky zdanlivo neplodné sú požehnaním, získaným prostredníctvom svätého požehnania. Toto sú tajomstvá mojej prozreteľnosti, ktoré si neželám vyjaviť.

Moje požehnania mnohokrát spôsobujú účinky neznáme duši. Preto maj veľkú dôveru tomuto prekypovaniu môjho svätého Srdca. A vážne uvažuj nad týmto darom, v ktorom zjavné výsledky sú ti skryté.  Prijímaj sväté požehnanie úprimne, lebo jeho milosti vstúpia iba do poníženého srdca. Prijímaj ho s dobrou vôľou a s úmyslom byť lepšou a ono prenikne do hĺbky tvojho srdca a utvorí svoje účinky. Buď dcérou požehnania a tak ty sama budeš požehnaním pre iných.”

Takto sa končia slová, ktoré Pán povedal stigmatizovanej Terézii Neumanovej o kňazskom požehnaní.

Pápež Pius XII. povedal istému kňazovi toto:  “Keby si kňazi boli vedomí, aká moc je skrytá u nich požehnaniami, viac by žehnali. Milý syn môj, hovorím ti, ak sa k požehnaniu pozdvihne čo i len jediná kňazská ruka, aj keď žehná iba do vzduchu – na diaľku, že touto silou sa diabli rútia do priepasti. Áno, syn môj, keď takto niekoľkokrát udeluješ požehnanie proti zlým duchom, o koľko je ich potom menej v ovzduší. Ver mi, už som to kňazom zdôrazňoval viackrát, že kňazi musia viac žehnať, aby ľudstvo bolo oslobodené od diabla. Ver mi, že keby mi Boh doprial na tejto zemi už len jediný deň života, nechal by som kňazov žehnať, až by im ruky klesali, ochrnuli. Zachraňoval by som svet z moci diabla. Preto, syn môj, žehnaj ako často len môžeš. Práve tak, ako nemôžem vystihnúť veľkosť Nepoškvrnenej, taktiež nemôžem vylíčiť vplyv kňazského požehnania. Keby bolo vo vzduchu kňazovo požehnanie, nepadalo by na ľudí, na budovy, na mestá toľko bômb. Nepriatelia by zablúdili, nepoznali by cestu. Zlí duchovia by museli mestá opustiť. Keby nad mestom bedlilo kňazovo požehnanie, buďte uistení, že by tam nenašiel miesto nijaký zlý duch.

Kňazstvo si neuvedomuje akej moci je nositeľom. Preto ťa, syn môj, prosím, vykonávaj túto silu a moc! Posielaj požehnanie medzi zlých duchov, aby sa rozpŕchli, aby sa zrútili do priepasti. Nehovorím to iba tebe, ale odnes toto posolstvo o sile a moci kňazského požehnania všade tam, kde žije kňaz podľa srdca Ježišovho.”

Toto je vyjadrenie pápeža Pia XII. o kňazskom požehnaní.

Kňaz je vybraný človek z ľudí pre ľudí. Keď sa kňaz modlí za svojich farníkov je to účinná modlitba. Tak ako kedysi Mojžiš stál medzi Bohom a ľuďmi, tak aj dnes kňaz stojí medzi Bohom a ľuďmi. Kňaz je Božou slabosťou. Prečo? Lebo, keď sa kňaz modlí za svojich farníkov, Boh načúva jeho slovám a požehnáva ten ľud.  Nebesia sa otvoria. Preto diabol pokúša kňazov, aby sa nemodlili, nekázali a ani nežehnali. Keď kňazi takýmto pokušeniam podľahnú, prestanú sa modliť, nekážu a ani nežehnajú, ľudia sa ľahšie dostávajú do zajatia zlého.

Prosím Vás, modlite sa za kňazov, za všetkých kňazov. Nebojte sa ísť za nimi a pýtajte si od nich požehnanie. Buďte im oporou vo vašich farnostiach, to znamená, aby ste im podľa vašich možností a schopností pomáhali v ich pastoračných aktivitách. Podržali ich, keď to najviac potrebujú, a však v rámci poslušnosti a úcty. Najväčšou charizmou a darom je láska. Ak by som lásky nemal, ničím by som nebol, hovorí apoštol Pavol. Každý deň prijímajme kňazské požehnanie s úctou a bázňou a vzývajme Ducha Svätého, aby  napĺňal naše srdcia láskou a niesli sme v živote Jeho plody.  Amen.

prevzaté z: https://www.srdcepastiera.sk

Pridaj komentár